[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สำนักงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายฯ
หลักเกณฑ์การบริหารฯ
รายงายผลการบริหารและพัฒนา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 3.92.28.84
  ออนไลน์
  2 ip
   วันนี้
  127 ip
   เมื่อวาน
  59 ip
   เดือนนี้
  1841 ip
   เดือนที่แล้ว
  2095 ip
   ปีนี้
  10442 ip
   ทั้งหมด
  33846 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน/พานพุ่มทอง ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน/พานพุ่มทอง/ธงประจำรัชกาลที่ 10/ธงชาติ ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งจำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างพร้อมเครื่อดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตามโครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 หลักสูตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เหลือใช้เอาไว้ขาย/หลักสูตรการผลิตไบโอชาร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ตามโครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 หลักสูตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เหลือใช้เอาไว้ขาย/หลักสูตรการผลิตไบโอชาร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัด สกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภููพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาประชาคม บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยคำมะเกียง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยคำมะเกียง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.หลุบเลา กค3467สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันประชุมสภาฯ วิสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
  ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง ๓ แห่ง ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง ในเขตตำบลหลุบเลา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.หลุบเลา กค.๓๔๖๗สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท/น้ำยาเคมีพ่นยุ่ง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2562 เพื่อใช้ในการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา พ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โซนฮ่องสิมและโซนจัดระเบียบ จำนวน 10 หมู่บ้านฯ
  ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างเหมา พ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2562 จำนวน 5หมู่บ้านฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยทางถนนเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่อมดื่ม ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกฯองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ปีงบประมาณ 2562 ฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้แลคนพิการ ปีงบประมาณ 2562ฯ
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปีงบประมาณ 2562
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 1/2562 ของโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ(ประจำปี 2562)ที่ติดตั้งภายในสำนักงานจำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาค่าสำรวจและคีย์ข้อมูลประชากรสุนัข/แมว (1,394ตัวๆละบาท) ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา จำนวน 15 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ(กองช่าง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาร หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดสระน้ำ บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยพ้น บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในวันประชุมสภา ในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยสิมจันทร์และห้วยขมิ้น บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยพ้น บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประักาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการขุดสระน้ำ บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์/น้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสงกรานต์)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสงกรานต์)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาป้ายโครงการฯ/ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ/ป้ายเตือน ตามโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารในการเข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน 81-5370 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวด เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาอภิเษกของจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ทดสอบวงข้อมูล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาประชาคม บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต. กค 3467 สกลนคร จำนวน 1 คัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า่นฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเโ็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔๕ วัน
  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๔๕ วัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต. กค 3467 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามฌโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรพัฒนาบุคลากรฯประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยบ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโค้ช VIP (รถบัส 2 ชั้น)ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒยนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 5225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง มวลชน ในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างประกอบอาหารกลางวันและพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันประชุมสภาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย เราทำความดีด้วยใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถขนเต็นท์ จำนวน 20 หลังที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี ไว้สำหรับรับรองผู้มาเข้าเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 15 หมู่บ้าน ทั้งติดตั้งพร้อมทำการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการจัดเวทีประชาคมการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 5225 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างตามโครงการปราบปรามยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการปรามปราบยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดเวทีประชาคมการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปราบปรามยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธนเน‰เธŠเธ™เธฐเธเธฒเธฃเน€เธชเธ™เธญเธฃเธฒเธ„เธฒ เธ‹เธทเน‰เธญเธญเธฒเธซเธฒเธฃเธงเนˆเธฒเธ‡เนเธฅเธฐเน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ”เธทเนˆเธก เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เน€เธงเธ—เธตเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธ„เธกเธเธฒเธฃเธญเธญเธเธ‚เน‰เธญเธšเธฑเธเธเ
  เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธนเน‰เธŠเธ™เธฐเธเธฒเธฃเน€เธชเธ™เธญเธฃเธฒเธ„เธฒ เธˆเน‰เธฒเธ‡เธ›เน‰เธฒเธขเน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เน€เธงเธ—เธตเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธ„เธกเธเธฒเธฃเธญเธญเธเธ‚เน‰เธญเธšเธฑเธเธเธฑเธ•เธดเธ—เน‰เธญเธ‡เธ–เธดเนˆเธ™เน‚เธ”เธขเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธ
  เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธนเน‰เธŠเธ™เธฐเธเธฒเธฃเน€เธชเธ™เธญเธฃเธฒเธ„เธฒ เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธขเธฒเธ™เธžเธฒเธซเธ™เธฐเนเธฅเธฐเธ‚เธ™เธชเนˆเธ‡ เธขเธฒเธ‡เธฃเธ–เธขเธ™เธ•เนŒเธชเนˆเธงเธ™เธเธฅเธฒเธ‡ เธ—เธฐเน€เธšเธตเธขเธ™ เธšเธˆ 5225 เธชเธเธฅเธ™เธ„เธฃ เน‚เ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตามแผนรณรงค์ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดขยะมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๒
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่๖ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ่สริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและตกแต่งประดับสถานที่ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(สืบสานประเพณีลอยกระทง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(สืบสานประเพณีลอยกระทง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุดรำพุทธลีลานาคราช ตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและตกแต่งประกับสถานที่ในบริเวณจัดงานและพิธีเปิดงานโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดสปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและสถานีวิทยุ ตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามโครงการจัดงานของดีภูพานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ ุ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้่านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมดื่มในวันประชุมสภาฯสมัยสามัญที่4 ครั้งที่ 3 ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราค(นม)ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562 สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายงาน งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 รวม 102 วัน
  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-31 มีนาคม 2562 รวม 102 วัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2561
  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน นายพรรัตน์ หลินภู
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน นายสิทธิเดช พิษสุวรรณ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน นายอานนท์ คะแก้ว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน นายภาณุวัฒน์ สุขเสน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2561แผ่น5(2)
  งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ช่วงปิดเทอม 1-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อยตาจี หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อยตาจี หมู่่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 3467 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัติญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 3 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ทะเบียนรายชื่อ ปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 และบ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๐
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื่องจากวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ 4 ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษ เอ4 ขนาด 70 แกรม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง รวม 77 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทรายอะเบทพร้อมน้ำยาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตตำบลหลุบเลา ตามโครงการป้องและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยผีปอบ บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 / 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อสตรีมีอาชีพและมีรายได้ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่24-25 พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและรถแห่โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร(ข้าวกล่อง)และนำดื่ม ตามโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเมารถรับ-ส่ง มวลชนผู้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี ตามโครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน 81-5370 สกลนคร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยพ้น บ้านน้อยตาจี หมู่ที่11 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่3 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านดึง หมู่ที่4 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยพ้นน้อย บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอก ห้วยพ้นน้อย บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า่นด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าศาลปู่ดำ ปู่ขาว) บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยพ่นน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่11 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,6,8,13,5,3,9,10 ตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าศาลปู่ดำ ปู่ข่าว) บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยพ่นน้อย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีต บ้าน หมู่7,หมู่6,หมู่8,หมู่13,ม.5,หมู่3,หมู่9,หมู่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องปริ้น Brother 9140 จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดงานและอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านหลุบเลา หมู่ที่10,11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านหลุบเลา ม.10 ม.11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2559
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  คู่มือ กำหนดมาตรการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือน ตุลาคม (1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)
  ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือน เมษายน (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)
  ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  แจ้งผู้สูงอายุและคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อพิจารณารับเบี้ยยังชีพ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15(ซอยบ้านยายอบ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15(ซอยตามีเดช) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตาสุข)บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตาสุข) บ้านหลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านยายอบ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 (ซอยตามีเดช) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุบเลา หมู่ที่1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหล่ม หมู่ที่5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ทำเนียบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ปี2560
  ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เรื่องเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2560(เดือน พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่่น(สืบสานงานประเพณีลอยกระทง)โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.หลุบเลา
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  พื้นที่ว่างทดสอบข้อมูล
  ทดสอบการลงข้อมูล
  รายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2560
  งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบเลา ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
  ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องสิม ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
  ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัดระเบียบ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร(เดือนตุลาคม2560-เดือนมีนาคม2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเจาะจง
  ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลหลุบเลา จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2560(เดือนตุลาคม 2560)
  ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาคนงานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ซีซี.
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิม หมู่ที่3 ถึง บ้านหล่ม หมู่ที่5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  คำสั่ง มอบหมายมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  ทะเบียนรายชื่อ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2559
  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
  งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2560-2563
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนา 4 ปี 61-64
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา
  ประกาศราคาชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่8 ตำบลหลุบเลา
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านจัดระเบียบ ตำบลหลุบเลา
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,1,10,2,12,11,13,14,3,8,9,7(จำนวน 12 โครงการ)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่4,1,10,2,12,11,13.14,3,8,9,7 (จำนวน 12 โครงการ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่6 ตำบลหลุบเลา
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1
  ประราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องสิมพัฒนา หมู่ที่ 9
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ท่ี่่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 (สายหนองค้อ-ถ้าเสี่ยงของ) ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่2 ถึง บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลาน้อย หมู่2 ถึง บ้านน้อยตาจี หมู่11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลสคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี 2559
  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่5 ถึง บ้านฮ่องสิม หมู่3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่5 ถึง บ้านฮ่องสิม หมู่3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(BoxCulvert) หมู่11
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(BoxCulvert) หมู่11
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่5-หมู่ที่ 4
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5-หมู่ที่4
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่1
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปีกท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่3
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่5
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมปีกท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่15
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่5-หมู่ที่3
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 -บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3
  ประกาศสอบงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่15
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่2,4,5,6,7,8,9,12,13
  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องสิม หมู่ที่3 -บ้านเสียวหมู่ที่14
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องสิมหมู่3-บ้านเสียวหมู่14
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9,12,13
  ประกาศเรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่2,4,5,6,7,8,9,12,13
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่15
  ประกาศยกเลิกโครงการถนน คสล.หมู่ที่15
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่2,4,5,6,7,8,9,12,13
  กำหนดเวลาในการชำระภาษี2558
  เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี2558
  ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี2558-2560
  ประกาศผลการติดตามผลแผนพัฒนา2558
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี
  ประกาศใช้แผนสามปี
  ประกาศใช้แผนพัฒนา2559-2561
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน2559
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน2558
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ2558
  การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2559
  ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประมูลการก่อสร้างอาคาร อบต.หลุบเลา ลว.1 มิ.ย. 59
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลว. 1 มิ.ย. 59
  แบบ ทร.5 ลว.13 พ.ค. 59
  แบบ ทร.4 ลว. 13 พ.ค.59
  ใบแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และเวลาเสร็จ ลว.13 พ.ค.59
  ตารางแสดงงบประมาณจัดสรรในการก่อสร้างอาคาร อบต.หลุบเลา 13 พ.ค.59
  ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการสร้างอาคารสำนักงาน อบต.หลุบเลา ลว. 13 พ.ค. 59
  เอกสารประกอบการจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e01/2559 7-12
  เอกสารประกอบการจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e01/2559 1-6
  รายการแบ่งงวดงานก่อสร้าง
  แบบ ปร 5
  แบบ ปร4
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การก่อสร้างอาคาร อบต.หลุบเลา
  ประกาศ อบต.หลุบเลา เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หลุบเลา ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707