[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 3.239.33.139
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  66 ip
   เมื่อวาน
  102 ip
   เดือนนี้
  5942 ip
   เดือนที่แล้ว
  5121 ip
   ปีนี้
  11063 ip
   ทั้งหมด
  99135 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558    

  8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  22 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
  4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข้อมูลโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
  ข้อมูลโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
  22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  10 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
  วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
  8 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมทอดเทียนพรรษา 5/9/63
  ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกับชาวบ้านตำบลหลุบเลา ทอดเทียนพรรษาบ้านจักระเบียบ หมู่ที่ 6
  2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านและการทำลูกประคบ โซนหลุบเลา5 หมู่บ้าน
  รพ.สต.หลุบเลา(สปสช.)
  2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร
  รพ.สต.หลุบเลา(สปสช.)
  2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชุมอนุมัติงบประมาณ สปสช. ปี 2563
  อนุมัติงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ สปสช.
  27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
  อบต.หลุบเลา
  24 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมของสตรีตำบลหลุบเลา
  สตรีตำบลหลุบเลา
  24 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี 2562
  กลุ่มสตรีตำบลหลุบเลา
  24 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปี 2562
  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ/ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
  19 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แบบรายงานจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  แบบรายงานจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  19 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ,การจดทะเบียนพาณิชย์
  19 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ขอรับเงินเบี้ยความพิการฯ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ขอรับเงินเบี้ยความพิการฯ
  19 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  19 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเโ็กแรกเกิดฯ
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเโ็กแรกเกิดฯ
  19 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุฯ
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุฯ
  18 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.หลุบเลา
  สายด่วนกู้ชีพ โทร.1669 / 0-4209-9707

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707