[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายฯ
หลักเกณฑ์การบริหารฯ
รายงายผลการบริหารและพัฒนา
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 35.171.146.16
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  28 ip
   เมื่อวาน
  43 ip
   เดือนนี้
  1493 ip
   เดือนที่แล้ว
  1981 ip
   ปีนี้
  14543 ip
   ทั้งหมด
  37947 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558    

  9 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
  เก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ
  19 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
  19 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
  พรบ.ควบคุมโรคฯ
  18 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ"
  หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
  9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน
  การคัดแยกขยะ
  9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศฯ
  ประกาศรายชื่อผู้แทนประชาคมฯ2562
  9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
  8 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนประจำปี
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนประจำปี
  3 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1
  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุง ครั้งที่ ประจำปี 2561 เกี่ยวกับการยุบ และกำหนดตำแหน่งเพิ่ม
  2 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
  ประชาสัมพันธ์
  1 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลุบเลา
  การดำเนินงานประจำปี 2561
  27 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562
  14 มิถุนายน 2562
  27 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประุชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  ประชาคมระดับตำบลประจำปี 2562
  26 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
  4 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย อบต.หลุบเลา
  ประสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอก (EIT)
  7 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม
  ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
  30 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ 30 เมษายน 2562 นายก อบต.พร้อมด้วยประธานสภา อบต.หลุบเลา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  วันที่ 30 เมษายน 2562 นายก อบต.พร้อมด้วยประธานสภา อบต.หลุบเลา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
  22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลหลุบเลา
  22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
  << 1 2 3 4 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707