[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 3.230.119.106
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  125 ip
   เมื่อวาน
  131 ip
   เดือนนี้
  2906 ip
   เดือนที่แล้ว
  3235 ip
   ปีนี้
  30082 ip
   ทั้งหมด
  76577 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

     

  วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
   
   
  “ตำบลคนดี  มั่งมีผลผลิต  เศรษฐกิจพอเพียง  สำเนียงชวนฟัง  ผึ้งร้อยรังชวนมอง ถ้ำเสี่ยงของแหล่งตำนาน”
   
  พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
                พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา ๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
  และวัฒนธรรม
  และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  ดังนี้
   พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
       พันธกิจที่ ๑.  ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันด้านสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง สุขภาพดีถ้วนหน้า
       พันธกิจที่ ๒.  ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เกี่ยวกับโบราณสถานที่มีอยู่ในสังคมให้รู้สึกเกิด  
                         ความหวงแหน ขนบธรรมเนียมประเพณี
       พันธกิจที่ ๓. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในชุมชน
       พันธกิจที่ ๔. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                         พัฒนาด้านพื้นฐานการสัญจรไปมาให้มีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
       พันธกิจที่ ๕.  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร
       พันธกิจที่ ๖.  ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร
       พันธกิจที่ ๗.  ดูแลผู้สูงอายุและผู้ พิการ
       พันธกิจที่ ๘.  ส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา  ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
       พันธกิจที่ ๙.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร
       พันธกิจที่ ๑๐. ส่งเสริมการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และฟื้นฟูป่าเสื่อม 
                   โทรม  สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว
   
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
       ๑. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตสูงขึ้น และมีความรู้สึกรัก  หวงแหนสมบัติของ 
            ส่วนรวม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
       ๒.  ประชาชนมีความรู้และทัศนะคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
       ๓.  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน  และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน
       ๔.  ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างสะดวกสบาย
       ๕.  มีไฟฟ้าทั่วถึงทุกครัวเรือนและใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสะดวก
       ๖.  ผู้สูงอายุและผู้   พิการได้รับการดูแล
       ๗.  เพื่อให้เด็กได้รับความรู้  ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
  แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
                     แนวทางการพัฒนา     
                                  -พัฒนาระบบการับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
                                  - พัฒนาคนและส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง
                                  - พัฒนาและส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
                                  - เสริมสร้างสมรรถนะชุมชนเข้มแข็ง
                                  - ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
                                  - พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                     แนวทางการพัฒนา      
                                  - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
                                      - พัฒนาระบบไฟฟ้า
                                  - พัฒนาระบบการสื่อสาร
                                  - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
                                  - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                     แนวทางการพัฒนา     
                                 - พัฒนาศักยภาพการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
                                 - พัฒนาแหล่งที่ดินทำกิน
                                 - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา      
                                 - ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อม
               5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
  แนวทางการพัฒนา      
                                 - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและบุคลากรองค์การ    บริหารส่วนตำบลหลุบเลา
                                 - ส่งเสริมการบริการงานตามหลักธรรมมาภิบาล
   
   

   

     เข้าชม : 786


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707