[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 35.172.136.29
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  136 ip
   เมื่อวาน
  254 ip
   เดือนนี้
  525 ip
   เดือนที่แล้ว
  5429 ip
   ปีนี้
  41537 ip
   ทั้งหมด
  129609 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558
  คู่มือในการปฏิบัติงาน

   ประกาศ คสช. ฉบับที่ 1/2557 UserFiles/files/1(2).pdf

  ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 2)UserFiles/files/2(1).pdf

  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนังกานจ้าง(ฉบับที่ 3)UserFiles/files/3(2).pdf

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่เแก้ไขเพ่ิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559UserFiles/files/4(2).pdf

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2561UserFiles/files/5(2).pdf

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายพัสุดเครื่องแต่งกายขงอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)UserFiles/files/6(1).pdf

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561UserFiles/files/8(2).pdf

  คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชีUserFiles/files/9(1).pdf

  คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการการบริการพัสดุุภาครัฐ พ.ศ. 2560UserFiles/files/10(2).pdf

  คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนUserFiles/files/11(2).pdf  เข้าชม : 45


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707