[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

  

  

24 / พ.ย. / 2561 : บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
21 / พ.ย. / 2561 : รายงาน
รายงานการเงินฯรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
21 / พ.ย. / 2561 : บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
20 / พ.ย. / 2561 : จัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
20 / พ.ย. / 2561 : จัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
20 / พ.ย. / 2561 : จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
20 / พ.ย. / 2561 : จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
16 / พ.ย. / 2561 : บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
16 / พ.ย. / 2561 : รายงาน
รายงานสรุปผู้มาใช้บริการ
16 / พ.ย. / 2561 : รายงาน
รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานฯ ปปช.
15 / พ.ย. / 2561 : จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อฯ
15 / พ.ย. / 2561 : บริการ
KM
15 / พ.ย. / 2561 : รายงาน
รายงานการประชุม
15 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
14 / พ.ย. / 2561 : แผนพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
14 / พ.ย. / 2561 : บริการ
คู่มือประชาชนฯ
14 / พ.ย. / 2561 : ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
14 / พ.ย. / 2561 : แผนพัฒนา
แผนปฎิบัตการการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
14 / พ.ย. / 2561 : แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
14 / พ.ย. / 2561 : แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
โทร.042-099707