[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.137.159
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  31 ip
   เมื่อวาน
  110 ip
   เดือนนี้
  2373 ip
   เดือนที่แล้ว
  3235 ip
   ปีนี้
  29549 ip
   ทั้งหมด
  76044 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558
  องค์ความรู้
  องค์ความรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


   สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสชี้แนะทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอด นานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น สามารถดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ซึ่งการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้

  ๓ ห่วง ประกอบด้วย

  ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

  ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอย่างรอบคอบ

  ๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

   

  ๒ เงื่อนไข เพื่อนำไปสู่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  ๑.เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ใช้สติในการดำเนินชีวิต

  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียรและใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

  เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้อย่างมีความคุ้มค่า และยั่งยืน ดำเนินไปตามลำดับขั้นด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีภูมิคุ้มกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข

  “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดำริ

  จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ พอจะสรุปความหมายของ “ทฤษฎีใหม่ (New Theory)”  ได้ดังนี้ แนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่จำกัด ประมาณ ๑๐-๑๕ ไร่ ไหม้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี โดยมีเป้าหมายขั้นต้นที่จะให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองได้ (self-sufficiency) ในระดับที่ประหยัดก่อน ให้มีความมั่นคงด้านอาหาร (food security) คือให้สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการ

   

   

   คลิกรายละเอียด  เข้าชม : 984


  องค์ความรู้ 5 อันดับล่าสุด

       ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 3 / ก.ค. / 2562
       องค์ความรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 21 / พ.ย. / 2560


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707