[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายฯ
หลักเกณฑ์การบริหารฯ
รายงายผลการบริหารและพัฒนา
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 3.94.202.172
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  99 ip
   เมื่อวาน
  97 ip
   เดือนนี้
  2542 ip
   เดือนที่แล้ว
  2351 ip
   ปีนี้
  4893 ip
   ทั้งหมด
  51388 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์

  ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

   แคมเปญเรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 

  ภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดา และทารก เพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
  “สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ”  ที่มาของโครงการฯ
  ในปี พ.ศ. 2549 จากปัญหาที่มีจำนวนทารกเกิดก่อนกำหนดไม่สมดุลกับจำนวนเตียงในไอซียูทารก แรกเกิด (NICU) ทุกแห่งทั่วประเทศ และจำนวนทารกน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นทารกเกิดก่อนกำหนดยังสูงกว่าเป้าหมายของประเทศ (<7%) อีกทั้งเป็นสาเหตุอันดับแรกที่ทำให้ทารกไทยเสียชีวิตใน 28 วันแรก ของชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ทุกปี  ภาพที่ 1 จำนวนทารกน้ำหนัก< 2,500 กรัม และทารกที่เสียชีวิตใน 28 วันแรกของชีวิต (2544 - 2548)

  ในปี พ.ศ. 2549 ได้นำกรอบแนวคิด เรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2542) และแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (พ.ศ. 2551) ที่เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาภาวะเจ็บป่วย มาใช้แก้ปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงกลาโหม ทั้งหมด 37 แห่งเข้าร่วม และในปี พ.ศ. 2551 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานกองทุนทีปังกรนภัทรบุตรมาเพื่อใช้แก้ปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงิน 29 ล้านบาท   ภาพที่ 2-5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

  ทำอะไรไปบ้าง ในช่วง ปี พ.ศ.2553 –2554 ได้เข้าไปให้คำแนะนำ ติดตามงาน ทำการวิเคราะห์ผลตัวชี้วัดของสมาชิกและนำมาเทียบเคียง เพื่อค้นหากระบวนการมีผลลัพธ์ที่ดี และนำมาออกแบบกระบวนการใหม่ เริ่มตั้งแต่ การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด และการรักษาทารกเกิดก่อนกำหนด พร้อมกันนี้ องค์อุปถัมภ์ฯ ได้เสด็จไปติดตามผลการพัฒนางานในพื้นที่ 20 จังหวัด ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เช่น ตู้อบทารกแรกเกิด เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ รวมทั้งมีการจัดตั้ง หรือ ห้องคลอดสำหรับหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ปรับปรุงหออภิบาลทารกแรกเกิดให้มีความทันสมัย หลังจากนั้นได้  นำผลงานของสมาชิกที่มีผลงานดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประชุมวิชาการ นอกจากนี้  ได้จัดงานให้มีการประมูลภาพเขียน เพื่อระดมทุนไปจัดซื้อเครื่องมือถ่ายภาพจอตา (RETCAM) รวมทั้งได้จัดตั้งเครือข่ายรักษาโรคจอตาเจริญผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กไทยตาบอดในเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด


  ภาพที่ 6-8 การให้คำแนะนำ และร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่


  ภาพที่ 9-11 การเข้าไปติดตามงานของคณะกรรมการดำเนินงานฯ


  ภาพที่ 17-18 ศิลปินร่วมจัดงานประมูลภาพเขียนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือถ่ายภาพจอตา และทีมโรงพยาบาลเครือข่ายดูแลรักษาโรคจอตาเจริญผิดปกติ เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม 

  สถานการณ์ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2560


  ภาวะคลอดก่อนกำหนดของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2560 พบสถิติต่ำสุดประมาณ 5% และสูงสุดประมาณ 20% (เป้าหมาย <7%) โดยประมาณ 1% เป็นทารกน้ำหนัก <1,000 กรัม ซึ่งโอกาสที่ จะเสียชีวิต หรือ พิการมีสูงมาก

  ประเด็นที่พบจากการทำวิจัย
  การทำวิจัย 2 เรื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนทีปังกรนภัทรบุตร และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พบว่า 
  1. ประมาณ ร้อยละ 50 - 60 ของการคลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีโรค หรือ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์
  2. หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและบุตรที่ คลอดก่อนกำหนด รวมทั้งขาดความรู้เบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้ป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกกำหนด
  3. ส่วนใหญ่มารับการรักษาล่าช้า แพทย์จึงยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดไม่สำเร็จ

  ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 
  ประเด็นที่ 1 ทำอย่างไรหญิงเจ็บครรภ์จะได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาที่รวดเร็วและไปในทิศทางเดียวกัน เริ่มจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) โรงพยาบาล ชุมชน ไปที่ โรงพยาบาลทั่วไป หรือ โรงพยาบาลศูนย์ 
  ประเด็นที่ 2 ทำอย่างไรจะทำให้หญิงที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเข้ามารับการรักษาทันทีเมื่อมีสัญญาณเตือน


  ภาพที่ 19-20 การให้ความรู้ที่เข้าใจง่าย ณ คลินิกฝากครรภ์ และการให้หญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเข้ามารับการรักษาในห้องคลอดโดยเร็ว


  ภาพที่ 21-22 การสนับสนุนจากกรมการปกครอง อปพร. เพื่อส่งหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมารักษา
   

  ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 
  1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 
  2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตประจำวัน เช่น ไม่ควรยืนนาน ควรดูแลทำความสะอาดร่างกาย หลีกเลี่ยงการขี่มอเตอร์ไซด์และมีเพศสัมพันธุ์ และไม่ควร กลั้นปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอดและทางเดินปัสสาวะ 
  3. เมื่อมีอาการเตือนของภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด เช่น มีท้องแข็ง ท้องปั้น มีน้ำเดินโดย ที่ไม่เจ็บครรภ์ หรือ มีเลือดออกทางช่องคลอด ให้รีบมารับการรักษาโดยเร็ว 

  สื่อความรู้ที่โครงการได้จัดทำขึ้น

  ตอนที่ 1 อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 

    Spot Promote 60 วินาที ตอน “นางสิบสอง”  [Download]

    Spot Promote 30 วินาที ตอน “นางสิบสอง”  [Download]

    VDO Clip ตอน "อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด" [Download]

    Infographic ภาพเคลื่อนไหว ตอน "อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด" [Download]

    Infographic ภาพนิ่ง ตอน "อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด"  [Download]

   

  ตอนที่ 2 ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 

    Spot Promote 60 วินาที ตอน “นางนาก” [Download]

    Spot Promote 30 วินาที ตอน “นางนาก” [Download]

    VDO Clip ตอน "ฝากครรภ์เร็ว..ปลอดภัยกว่า" [Download]

    Infographic ภาพเคลื่อนไหว ตอน "ฝากครรภ์เร็ว..ปลอดภัยกว่า" [Download]

    Infographic ภาพนิ่ง ตอน "ฝากครรภ์เร็ว..ปลอดภัยกว่า" [Download]

   

  ตอนที่ 3 ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ 

    VDO Clip ตอน "ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่" [Download]

    Infographic ภาพเคลื่อนไหว ตอน "ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่" [Download]

    Infographic ภาพนิ่ง ตอน "ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่" [Download]

   

  ตอนที่ 4 สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด 

    Spot Promote 60 วินาที ตอน “ทวิภพ ภาคพิเศษ” [Download]

    Spot Promote 30 วินาที ตอน “ทวิภพ ภาคพิเศษ” [Download]

    VDO Clip ตอน "สัญญาณเตือน...คลอดก่อนกำหนด" [Download]

    Infographic ภาพเคลื่อนไหว ตอน "สัญญาณเตือน...คลอดก่อนกำหนด" [Download]

    Infographic ภาพนิ่ง ตอน "สัญญาณเตือน...คลอดก่อนกำหนด" [Download]

  เข้าชม : 71


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 28 / ม.ค. / 2563
        วันเด็ก 2563 14 / ม.ค. / 2563
        โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 / พ.ย. / 2562
        ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 10 / ต.ค. / 2562
        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 1 / ต.ค. / 2562
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707