[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

แผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนปฎิบัตการการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
รายงานผลการดำเนินงาน


ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ
สปสช.
ITA


รายงาน

กิจการสภาฯ
รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานฯ ปปช.
รายงานสรุปผู้มาใช้บริการ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
แผนผังแสดงขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ประจำปี
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการประเมินฯ(LPA)


จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อฯ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ


ข้อกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.4 พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.ฉ.3 พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2559
ประกาศ คสช ฉบับที่ 85/2557
ประกาศ คสช ฉบับที่ 1/2557
พระราชบัญญัติฯ การเสียภาษีต่างๆ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1653386031601424&id=1651525795120781
ชาว อ.ภูพานร่วมงานกาชาติ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1651529908453703.1073741827.1651525795120781&type=3
อาชีพหลัก อบต.หลุบเลา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1651530001787027.1073741828.1651525795120781&type=3
สนง.อบต.หลุบเลา
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 


55 ข้อมูลโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
    ข้อมูลโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV [ เข้าชม/Comment 11/0 ]
55 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ เข้าชม/Comment 16/0 ]
55 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
    วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก [ เข้าชม/Comment 34/0 ]
55 กิจกรรมทอดเทียนพรรษา 5/9/63
    ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกับชาวบ้านตำบลหลุบเลา ทอดเทียนพรรษาบ้านจักระเบียบ หมู่ที่ 6 [ เข้าชม/Comment 40/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  


 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.หลุบเลา ติดต่อสอบถามข้อมูล
     ข้อมูลข่าวสาร อบต.หลุบเลา ติดต่อสอบถามข้อมูล
[ เข้าชม/Comment 327/0 ]
แนวกันไฟ (Firebreaks or Fuelbreaks)
     แนวกันไฟ หมายถึง แนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งไฟป่า
[ เข้าชม/Comment 560/0 ]
สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟป่า
     สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟป่า
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 570/1 ]
คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกัน...ภัยหนาว
     คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกัน...ภัยหนาว
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 610/1 ]
เอกสารความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
     เอกสารความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 636/1 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ 1 วัน สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขัดแยกขยะต้นทาง ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 สำหรับโรงเรียนในเขต ตำบลหลุบเลา รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานตามโครงการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบถัง เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เพื่อใช้ดื่มใน สำนักงาน อบต.ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน อบต.หลุบเลา (เข็มพร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.(นายนิรวิชญ์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.(สิทธิเดช)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ฯ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


เมืองไทย ขอพักร่างกาย ยังไม่ฟันธงเรื่องแขวนนวม (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
บทความจากทางบ้าน อ่านก่อน (อ่าน 8 / ตอบ 0 )
ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีความสนใจสูง สูตรบาคาร่า (อ่าน 12 / ตอบ 0 )
ในที่สุดการควบคุมอารมณ์ผู้เขียน เกมสล็อต (อ่าน 10 / ตอบ 0 )
เราเป็นเว็บที่ให้เล่นคาสิโนออนไลน์ในรูปแบบบนคอมพิวเตอร์ และบนมือถือ (อ่าน 10 / ตอบ 0 )
แต่เช่นเดียวกับความประหม่าบุคคลนี้ เกมสล็อต (อ่าน 14 / ตอบ 0 )
โฮมออฟฟิศนี้อยู่ที่ไหนในการออกแบบบ้าน slot (อ่าน 17 / ตอบ 0 )
ตั้งแต่นั้นมาสำนักงานเล็ก ๆ ของดร. บี สล็อตออนไลน์มือถือ (อ่าน 18 / ตอบ 0 )
ฉันยังไม่ได้ปรับ บาคาร่า (อ่าน 15 / ตอบ 0 )
totospecial (อ่าน 20 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นางสาวณิชพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา


 

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

     ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 3 / ก.ค. / 2562

องค์ความรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     องค์ความรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 21 / พ.ย. / 2560


<< พฤศจิกายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
index.php?name=webboard&category=2
ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หลุบเลา
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

  ip ของคุณ คือ 34.237.138.69
ออนไลน์
2 ip
 วันนี้
27 ip
 เมื่อวาน
133 ip
 เดือนนี้
3369 ip
 เดือนที่แล้ว
3696 ip
 ปีนี้
37539 ip
 ทั้งหมด
84034 ip
เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558


 
 
 

 
Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
โทร.042-099707